Organizatorzy

Organizatorami międzynarodowej konferencji „Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji"Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Wydział Politologii Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie.
 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych został powołany uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2000 roku. Działalność rozpoczął 1 października 2001 roku, przyjmując strukturę organizacyjną określoną uchwałą Senatu z dnia 20 grudnia 2000 roku, a obejmującą trzy instytuty: Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (jednostka wyłoniona z Wydziału Prawa i Administracji UJ), Studiów Polonijnych i Etnicznych (wcześniej Instytut Polonijny, działający jako jednostka pozawydziałowa) oraz nowotworzony Studiów Regionalnych (pomyślany jako jednostka grupująca badaczy zajmujących się badaniami nad kulturami charakterystycznymi dla różnych części świata: Europy, Ameryki Północnej i Łacińskiej, Rosji i Ukrainy, a także Bliskiego i Dalekiego Wschodu). W ramach Wydziału działała też do 2005 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej.
 
Od początku istnienia Wydziału w jego jednostkach prowadzone są  studia na trzech kierunkach: politologia i stosunki międzynarodowe (oba kierunki prowadzone w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, założonym w 1970 r. jako drugi w Polsce instytut politologii, sięgający tradycjami istniejącej już przed I wojną światową Polskiej Szkoły Nauk Politycznych związanej z Wydziałem Prawa naszej Uczelni; dalej przywoływany niekiedy jako INPiSM) oraz kulturoznawstwo (prowadzone w pozostałych jednostkach Wydziału na specjalnościach: amerykanistyka, latynoamerykanistyka, rosjoznawstwo, ukrainoznawstwo, kulturoznawstwo międzynarodowe oraz studia bliskowschodnie i dalekowschodnie, początkowo – do ustanowienia nowego kierunku studiów Europeistyka – także na specjalności europeistycznej); od momentu zaakceptowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowego kierunku studiów Europeistyka, studia prowadzone są na Wydziale już na czterech kierunkach.
 
Studia na kierunku kulturoznawstwo prowadzone są obecnie w trzech instytutach: Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (IAiSP), Studiów Regionalnych (ISR) oraz Rosji i Europy Wschodniej (IRiEW), a także w Katedrze Ukrainoznawstwa (KU) i usamodzielniającej się od 1 października 2009 roku Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu (KBiDW, pozostającej dotąd w strukturze ISR). Studia na dwóch kierunkach: politologia i stosunki międzynarodowe, prowadzone są w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych; Instytut Europeistyki prowadzi studia na kierunku europeistyka.